Skip to main content

Algemene voorwaarden

Slijterij Nelis is gevestigd aan de Lage wipstraat 50a, 4761EC te Zevenbergen
Email: info@slijterijnelis.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met slijterijnelis.nl. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de website van Slijterij Nelis, ieder gebruik van deze website wordt geacht erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden in te houden. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde producten. Onjuistheden kunnen helaas voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of gelijk aan het verspreiden van informatie via internet.

Slijterij Nelis verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Alle aanbiedingen van Slijterij Nelis zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien de afnemer niet tevreden is over een artikel kan de afnemer de niet aangebroken flessen of verpakkingen retourneren aan Slijterij Nelis en ontvangt de afnemer de waarde van de geretourneerde artikelen terug. De afnemer moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slijterij Nelis De kosten daarvan komen voor rekening van de afnemer. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de order.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlandse B.T.W., exclusief bezorgingskosten. Slijterij Nelis verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Leveringen zijn mogelijk binnen gemeente Moerdijk.

De bestelde goederen worden direct verzonden wanneer voor 16.00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Slijterij Nelis binnen zijn.

Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden geleverd zal met de afnemer contact opgenomen worden over de order. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Slijterij Nelis overschreden wordt, zal Slijterij Nelis de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Slijterij Nelis te ontbinden, door dit schriftelijk te melden. Betalingen welke door de afnemer reeds zijn gedaan voor de order worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Slijterij Nelis het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Slijterij Nelis. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Slijterij Nelis kunnen worden uitgesloten.

Slijterij Nelis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Slijterij Nelis zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Slijterij Nelis zal de afnemer hierover schriftelijk berichten.

Melding van fouten en/of manco’s in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Slijterij Nelis . De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Slijterij Nelis deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Slijterij Nelis is het Nederlands recht van toepassing.

Op zoek naar iets bijzonders?

Close Menu

Kom gezellig langs!

Slijterij Nelis
Kristallaan 21
4761ZC Zevenbergen

T: 0168-323494
E: info@slijterijnelis.nl